Petram & Co.

Petram & Co. is een specialist in wealth management. Sinds de oprichting beheren wij de vermogens van particulieren, stichtingen, verenigingen en culturele instellingen. Wij werken elke dag met veel plezier voor onze cliënten die wij vaak al lang en goed kennen, inmiddels de derde generatie.

Onze cliënten hebben jarenlang, soms vele generaties lang, gewerkt aan hun vermogen. Daarom werken we behoudend waar het moet en ondernemend waar het kan. Zo leveren wij sinds onze oprichting een goede risk return.

Onze waarden

1. Persoonlijk. Langdurige, persoonlijke relaties met onze cliënten vormen de basis voor onze dienstverlening.

2. Oprechte interesse in mensen. Door goed te luisteren weten we wat onze cliënten bezighoudt en wat hen drijft.

3. Wealth management is een specialisme. Sinds de oprichting doen wij uitsluitend gespecialiseerd wealth management.

4. Petram & Co. is een partnership. In onze ogen de enige eigendomsstructuur die zorgt voor goed vaderschap over het vermogen dat wij beheren.

5. Ondernemend waar het kan. Doordacht strategisch investeren leidt in onze ervaring tot resultaten met een goede risk return.

6. Behoudend waar het moet. We hebben veel aandacht voor risicobeheer, wij zijn zuinig op vermogen.

7. Plezier in wat we doen. Onze mensen zijn gepassioneerd over hun vak, dat is elke dag een genoegen.

8. Internationaal verbonden. Verbinding met lokale specialisten van naam en faam geeft onze cliënten voorsprong.

9. Altijd bereikbaar. Vragen en opmerkingen worden dezelfde dag afgewikkeld, tenzij een andere termijn noodzakelijk is.

Bright Future

Jonge mensen met een startend kapitaal hebben doorgaans minder toegang tot de internationale, professionele oplossingen die wij onze cliënten met een eindvermogen bieden. Daarom hebben wij speciaal voor deze groep jonge ondernemers en professionals Bright Future ontwikkeld.

Als deelnemer aan Bright Future adviseren wij je bij de opbouw van je vermogen, rekening houdend met de specifieke wensen van je levensfase en/of de ontwikkeling van je bedrijf. Daarnaast stellen wij ons uitgebreide, professionele netwerk voor je open.

Lepelenburg

Lepelenburg is een alternatieve beleggingsinstelling die ook openstaat voor niet-cliënten. Met Lepelenburg bieden we private cliënten toegang tot wereldwijde ‘private equity’. Het fonds is internationaal gespreid, belegt in meerdere sectoren en in ondernemingen met uiteenlopende levensfasen. Zo vergroten we de kans op rendement, terwijl we de risico’s in de hand houden.

Art Consultancy

Veel van onze cliënten hebben een relatie met kunst. Bijvoorbeeld door het aan- of verkopen van kunstobjecten, het opbouwen van een collectie en daaraan gerelateerde zaken als successie, verzekeren, schenken en restauratie. Gezien de complexiteit van de materie bieden wij onze cliënten de mogelijkheid om zich via onze Art Consultancy te laten begeleiden door een onafhankelijke deskundige.

Via onze Art Consultancy werken wij al geruime tijd met veel plezier samen met drs. Edel Steengracht van Oostcapelle-barones van Utenhove van Noble House Valuation. Met ruim 25 jaar ervaring op diverse posities in de internationale kunstwereld kan zij u deskundig en onafhankelijk adviseren op alle hiervoor genoemde terreinen.

Edel Steengracht voldoet aan de eisen van de Nederlandse Federatie van taxateurs, makelaars en veilinghouders TMV. Tevens is zij internationaal RICS gecertificeerd taxateur op het gebied van kunst en antiek en zijn haar taxaties internationaal geaccrediteerd. Wij verzorgen graag een introductie.

 

U bent van harte welkom bij ons op kantoor.
Vanzelfsprekend komen wij ook graag bij u op bezoek.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Wij zijn u graag van dienst.
Graag bellen wij u terug of sturen wij u meer informatie.


Nederland

Maliesingel 27
3581 BH Utrecht
T +31 (0)85-485 85 70
E info@petram-co.comToezicht

Petram & Co. heeft een vergunning als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM)  en staat onder toezicht van AFM en De Nederlandsche Bank (DNB). Daarnaast staat Petram & Co. ingeschreven in de registers van de Stichting DSI (DSI)  en is één van de partners ingeschreven in de registers van het CFA Institute.

Legal & Compliance

Petram & Co. hecht veel waarde aan een integere bedrijfscultuur. Een onderdeel daarvan is het strikt naleven van de wet- en regelgeving. Dit maakt Legal & Compliance tot een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Om de kwaliteit hiervan te waarborgen werkt Petram & Co. nauwgezet samen met compliance consultants gespecialiseerd in compliance activiteiten met uitstekende kennis van de relevante wet- en regelgeving.

Duurzaamheid

Petram & Co. gelooft dat duurzaamheid een positief effect kan hebben op het lange termijn rendement van investeringen. De primaire focus is initieel op het behalen van een zo aantrekkelijk mogelijk voor risico gecorrigeerd rendement voor haar cliënten. Binnen de definities van de Verordening (EU) 2019/2088 beschouwt Petram & Co haar dienstverlening overeenkomstig artikel 6. Dit betekent dat Petram & Co duurzaamheid wel betrekt in het beleggingsbeleid bij vermogensbeheer, maar niet dat Petram & Co haar vermogensbeheer promoot als duurzaam zoals conform artikel 8 en 9.

Petram & Co. maakt bij de selectie van de individuele aandelen gebruik van de ingekochte research van twee onderzoeksbureaus gevestigd in Nederland en Frankrijk. Beide bureaus kijken bij de analyse van ondernemingen naar tal van factoren zoals het business model, winstgevendheid, sterkte van de balans, toekomstige omzet- en winstverwachtingen enzovoort. Hierbij vormen ESG factoren eveneens een categorie waar rekening mee wordt gehouden bij het analyseren van de toekomstige kansen en risico’s. Dit betekent echter niet dat er op duurzaamheid wordt gestuurd. Een zelfde methodiek wordt aangehouden door de meeste aandelenbeleggingsfondsen waar in wordt belegd. De fondsmanagers kijken vaak wel naar duurzaamheid maar niet uitsluitend. Binnen de beleggingscategorieën alternatieven en obligaties wordt eveneens niet primair op duurzaamheid gestuurd maar meegenomen als een van de onderdelen die worden beoordeeld.

Daar waar investeringen worden ingevuld middels beleggingsfondsen en trackers vragen wij naar het duurzaamheidsprofiel conform Verordening (EU) 2019/2088 van het product bij de aanbieder.

Petram & Co biedt alleen discretionair vermogensbeheer aan en investeert uitsluitend in publieke markten. In essentie geldt voor de portefeuilles die door Petram & Co worden beheerd dat bij de selectie van investeringen duurzaamheidsfactoren en -risico’s worden gewogen net als andere factoren en risico’s. Ceteris paribus kan Petram & Co bij de uiteindelijke selectie de voorkeur geven aan een investering met een beter duurzaamheidsprofiel maar de portefeuilles worden hier niet expliciet op gestuurd.

(Tekst ‘Duurzaamheid’ gepubliceerd d.d. 10 maart 2021)

Klachtenprocedure

Hoewel Petram & Co. zich inspant om de belangen van haar cliënten conform de geldende voorwaarden en gemaakte afspraken zo goed mogelijk te behartigen, is het mogelijk dat een cliënt in een enkel geval van mening is dat Petram & Co. niet correct heeft gehandeld. In dat geval geldt bijgevoegde procedure.  

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van Petram & Co. is zo opgesteld dat het een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid is dat in lijn is met de strategie en risicobereidheid, corporate values en business principles van Petram & Co. Bij het opstellen is rekening gehouden met de langere termijn belangen van Petram & Co. en haar cliënten, de relevante internationale context en het maatschappelijk draagvlak. Dit beloningsbeleid dient onder meer ter voldoening aan artikel 1:111 tot en met 1:127 van de Wet op het financieel toezicht. Deze regels vormen tezamen het beloningsbeleid zoals dat geldt voor de categorieën van medewerkers van Petram & Co. De variabele beloning wordt vastgesteld door de directie, kan niet meer bedragen dan 20% van het vaste salaris en heeft betrekking op maximaal 10 medewerkers.

Op basis van Artikel 1:121 Wft is Petram & Co. verplicht op deze website te rapporteren over de volgende twee getallen:

Het management heeft beoordeeld of er in het beloningsbeleid van Petram & Co. prikkels zijn verwerkt die een negatieve invloed kunnen hebben op duurzaamheid. Er is vastgesteld dat deze prikkels niet aanwezig zijn en dat het beloningsbeleid spoort met de integratie van duurzaamheidsrisico’s.